Pobude, predlogi in vprašanja


Spoštovani!

Z veseljem bom prisluhnil vašim predlogom, pobudam, komentarjam in kritikam. Preko spodnjega obrazca mi lahko sporočite vaša razmišljanja.

Prepričan v dobro sodelovanje vas lepo pozdravljam.

Aleksander Reberšek

__________________________________________

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

__________________________________________

Odgovori na vprašanja postavljeni na 21.redni seji (2.09.2014)

f) Aleksander Reberšek:

1. Uporabnika vodovoda Male Zahomce zanima, kaj bo občina naredila v primeru, če na njihovem vodovodu zmanjka vode?

Župan: preko gasilskih društev imajo možnost dovoza vode, v primeru suše večjih razsežnosti se prevoz vode plača s strani občine, drugače pa je to zaseben vodovod za katerega ima 5 uporabnikov izdano tudi vodno dovoljenje, v tem primeru občina tukaj nima nobenih pristojnosti, uporabniki imajo tudi možnost sodelovanja na razpisu za izboljšanje vodo oskrbe, ki ga občina objavlja vsako leto in si tako pridobiti finančna sredstva za izboljšanje oskrbe z vodo.

2. Ali ima občina namen urediti še kakšno igrišče za otroke v Prekopi?

Župan: na 20. redni seji OS je bil sprejet sklep, da se podpre investicija izgradnje igrišča v Prekopi v vrednosti 10% projekta se pravi 1500€, če pa se bo organizirala še kakšna skupina ljudi v Prekopi ali pa kje drugje se bo podal predlog občinskemu svetu da se projekt podpre in financira v podobnem deležu.

3. Možnost ureditve odvodnjavanja vode na cesti pri rondoju v Čepljah?

- na omenjeni lokaciji so bili urejeni posebni kanali za odvodnjavanje križišča in cestišča, velik del meteorne vode pa steče tudi  v fekalno kanalizacijo.

 

Odgovori na vprašanja postavljeni na 19.redni seji (18.03.2014)

f) Aleksander Reberšek predlaga, da občina investitorju ponovno pošlje urgenco za odstranitev gradbenih odpadkov, ki kazijo podobo naselja Čeplje v nadaljevanju pa na kratko predstavi aplikacijo iHELP – projekta Srcu prijazna občina, ki ponuja varnost občanov doma in na poti.

Župan pove, da je na trgu veliko ponudnikov podobnih aplikacij in bi v primeru pozitivne odločitve bilo potrebno izvesti javno naročilo za izbiro najugodnejšega. Direktorica zavoda pa prisotne seznani, da se je zavod prijavil na javni razpis ter da morajo počakati na odločitev. V kolikor bo le ta pozitivna, bi lahko vključili vse uporabnike pomoči na domu in še nekaj oseb iz  ostalih rizičnih skupin.

 

Odgovori na vprašanja postavljeni na 18.redni seji (19.11.2013)

d) Aleksander Reberšek:

1. ali so gasilci (poveljujoči in ostali operativni člani) v času intervencije zavarovani
2. kaj lahko storimo za pridobitev stanovanj za mlade družine
3. po rušenju kmetije Krtna je območje ostalo neurejeno (gradbeni odpadki) zato predlaga, da se  investitorja pozove k takojšnji ureditvi
4. iz sistema odvodnjavanja R2 447 Ločica-Šentrupert, v kraju Čeplje, pri stanovanjskem objektu Čeplje št. 7 ob nalivu iz vtočnega jaška meteorne kanalizacije bruha voda na dvorišče in v hlev, last Marije Štiftar, o čemer je  potrebno seznaniti DRSC z zahtevo za ukrepanje

Župan:
1. vsi gasilci in člani OE so zavarovani za primer poškodbe pri deli in poklicne bolezni (pavšalni prispevek),  zavarovanje je sklenjeno tudi za odgovornost iz dejavnosti društev PGD, zavarovani so posebej tudi veterani in mladinci, zavarovano je premoženje t.j. gasilski domovi, oprema in vsa vozila;
2.  verjetno kljub še vedno mnogim praznim objektom na območju naše občine, ki jih lastniki žal  še vedno niso pripravljeni oddati v najem, obstajajo tudi druge možne rešitve: odločitev za višje  sofinanciranje profitnih/tržnih najemnin ali pa preureditev kakšnega objekta v stanovanjske enote (kot smo npr. predvideli v Brodeh); vse je stvar odločitve in razpoložljivih finančnih virov;
3. pobuda bo v celoti posredovana investitorju
4. DRSC se seznani s problematiko in zahtevo po ustrezni sanaciji stanja

 

Odgovori na vprašanja postavljeni na 17.redni seji (24.9.2013)

i) Aleksander Reberšek: Letošnja suša je bila ena izmed najhujših oz. največjih v zadnjem času, povzročila je ogromno škode tudi na kmetijskih površinah, pa me zanima, če občina Vransko pripravlja kakšen razpis za pomoč kmetom, ki o v tej suši utrpeli škodo?

Župan: Občina ne pripravlja razpisa, izvaja pa vse postopke, ki so potrebni v zvezi s popisom škode po suši. 171 nosilcev kmetijskega gospodarstva smo pozvali k popisu škode in ravno v teh dneh se izvaja popis oz. prijavljajo škodo. Ocenjujem, da zaradi znanih finančnih okvirov ni pogojev za kakšne dodatne razpise, je pa potrebno ljudem pomagati, da pridejo do denarja, ki je na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje za ta namen na razpolago.

j) Aleksander Reberšek: Zanima me kako v Osnovni šoli na Vranskem potekajo postopki glede zelenih javnih naročil in ali lahko kupujejo pridelke in izdelke od lokalnega prebivalstva oziroma od kmetov?

Župan: V kolikor jaz poznam zakonodajo, ravnateljica Majda Pikl bo to najbrž potrdila, zadnje spremembe zakona o javnem naročanju postavljajo v ospredje oz. dajejo prioriteto zelenim javnim naročilom ali lokalni oskrbi. Predlagam da, kaj se je naredilo in kaj se še bo naredilo na tem področju da bi zagotovili, da bodo domači ponudniki lahko plasirali svoje izdelke v javnem zavodu odgovori ga. ravnateljica OŠ Vransko Tabor Majda Pikl sedaj oz. s pisnim odgovorom kasneje.

Ravnateljica OŠ Vransko –Tabor Majda Pikl: Poslužujemo se tega in moram poudariti, da imamo na domačem trgu zelo malo izbire, zato se moramo obračati tudi na širši trg. Je pa res da cene presegajo to kvoto, ki si jo mi lahko privoščimo. Zavedamo pa se, da bomo nekako do leta 2015 morali doseči tistih 5%, ki jih predpisuje zakonodaja. Eko-bio živila naročamo 2 tedensko za malice in 1 krat tedensko za kosila. Bolj natančno, bi vam pa pripravila pisni odgovor.

k) Aleksander Reberšek: Lansko leto smo začeli na Vranskem z brezplačnimi inštrukcijami za dijake iz občine Vransko, ker pa je bil odziv dijakov vsak mesec večji in ker sam težko poleg ostalih projektov plačujem stroške inštrukcij, me zanima, če lahko občina Vransko kakorkoli pomaga, mislim da gre tukaj za maksimalno 2000€ na leto?

Župan: V proračunu za leto 2013 tega nimamo, rebalans pa se bo delal na seji, ki je predvidena v mesecu novembru, na kateri bomo popravljali tudi proračun za leto 2014. Treba je pregledati kakšne so možnosti, da se to omogoči. Potrebno je narediti tako razpis za tiste, ki bodo izvajali inštrukcije, če bo šlo za občinska sredstva, kot za tiste, ki bodo inštrukcij deležni. Predlagam, da se v tej zadevi dogovorimo v okviru priprave proračuna za leto 2014.

m) Aleksander Reberšek:Zanima me kako poteka stečaj KIV-a d.d. in če res bivši član uprave KIV-a d.d. pomaga stečajnemu upravitelju?

Župan: To presega moja vedenja, zato bom to vprašanje posredoval stečajnemu upravitelju KIV-a d.d., ki bo najbrž podal odgovor.

Odgovori na vprašanja postavljeni na 16.redni seji (20.6.2013)

f) Aleksander Reberšek: Občina Vransko naroča dela preko javnega razpisa, kar je seveda v korist krajanov in občine, me pa zanima, če obstaja kakršnakoli možnost, da bi za to najeli domača podjetja oz. tista, ki prihajajo iz občine Vransko?

Župan: Občina Vransko oddaja dela v skladu z zakonom. Vsa večja naročila objavljamo na portalu javnih naročil. Postopek odpiranja ponudb je javen, prav tako tudi pogajanja s ponudniki, ki sledijo odpiranju ponudb. V zadnjem času smo oddajali šest ali sedem takšnih naročil in le na dve se je odzval tudi en domači ponudnik, ki pa je s ponudbeno ceno bistveno presegel ceno najugodnejšega ponudnika.

g) Aleksander Reberšek: Name se je obrnila gospa Marija Papež, katero zanima, kdaj boste ob potoku postavili mejnike, kakor ste ji obljubili.

Župan: Jaz nisem ničesar obljubil. Odmero vodotoka skozi Čeplje so ji obljubili predstavniki Ministrstva za okolje in prostor oz. DARS-a, ko so urejali vodotok skozi Čeplje, česar pa potem niso izvedli. Gospa se naj obrne na pristojno pisarno Agencije republike Slovenije za okolje v Celju.

h) Aleksander Reberšek: Tik ob cesti proti Lesarji je nekdo stresel odpadni material, zemljo in pesek. Ta material bi bilo potrebno odstraniti z roba ceste.

Župan: Ta material je bil stresen na privatno površino, ker cesta ni občinska. Vsi vemo, kdo je material stresel in menim, da ni primerno, da bi občina začela s prakso odstranjevanja nelegalno odloženega odpadnega gradbenega materiala. Material bi namreč moral odstraniti lastnik zemljišča; to so Nastrani, ki pa jih ni tukaj in zato domačini odpadni gradbeni material odlagajo prav na njihovo zemljišče.

i) Aleksander Reberšek: Železni pokrov pri Kulturnem domu Vransko ponoči, ko se preko njega vozijo avtomobili, ropota, zaradi česar se okoliški prebivalci ponoči zbujajo. Ali bi se lahko to uredi?

Župan: Gre za jašek, ki je sestavni del komunalne vodne infrastrukture, zato prosim navzoče predstavnike JKP Žalec, da zadevo vzamejo resno in težavo odpravijo.

Igor Glušič (JKP Žalec d.o.o.): Zadeva bo urejena do naslednjega petka.

Odgovori na vprašanja postavljeni na 15.redni seji (16.4.2013)

Aleksander Reberšek poda vprašanja kot sledi:

1. Kaj se dogaja s podjetjem KIV Vransko? Lahko Občina kakorkoli še pomaga tem delavcem in pomaga pri rešitvi podjetja in reši delovna mesta?

2. Opažam, da je predvsem ob dopoldanskem času gneča v okolici Pošte, Banke, Občine in Kmetijske zadruge. Lahko Občina Vransko zagotovi še kakšno parkirno mesto v bližini? Zanima me, če bi bilo možno odkupiti zemljišče ob vrtu Oset – Virjent in narediti pločnik ali kakšno parkirno mesto, ker tako kot je sedaj kazi okolico. Trenutno pa predlagam, da se posuje s peskom.

Na vprašanji odgovori župan

1. o situaciji KIVa pove, da še nima vseh najnovejših informacij in bo odgovor na vprašanje občinskemu svetu posredoval v pisni obliki;

2. v zvezi odkupa zemljišča: občina se je o možnosti pridobitve zemljišča že pogovarjala z lastnico. Tatjano Furman, vendar je cena zemljišča odločno previsoka, glede na ceno sosednjih zemljišč, ki smo jih pridobili za potrebe izgradnje infrastrukture (npr. Pečovnik, Filač ipd.)

Odgovori na vprašanja postavljeni na 14.redni seji (19.2.2013)

b/ Aleksander Reberšek, vprašanje: glede na informacijo, ki je bila podana na občnem zboru PGD Prekopa, da bo novo vozilo za PGD Vransko stalo 250.000,00€ me zanima, kdaj pride na vrsto PGD Prekopa? Naše vozilo je v zelo slabem stanju, staro je okoli 50 let in vsako leto predstavlja zelo velik strošek za popravilo, pa tudi rezervne dele vse težje najdemo; predvidevam, da mi boste odgovorili, da so bile zadeve potrjene na Občinskem poveljstvu, pa vendar gre tukaj na prvem mestu za požarno varnost naših krajanov.

Odgovor župana: Vaša ugotovitev, da o tem odloča gasilsko poveljstvo občine je točna. Vaše vprašanje bomo posredovali poveljniku GPO Vransko.

Odgovori na vprašanja postavljeni na 13.redni seji (4.12.2012)

h) Aleksander Reberšek (ustna pobuda oz. vprašanje): Precej slovenskih občin uspešno izvaja program javne blagajne in s tem pripomore k varčevanju in posledično zadovoljstvu prebivalcev občine. S tem trikom lahko družina prihrani do 120 evrov na leto. Gre za plačevanje položnic brez provizije. Bi lahko na Vranskem našli takšen prostor, kjer bi vsaj enkrat tedensko krajani lahko plačali položnice? Bi lahko našli rešitev in se povezali z občino Tabor?

Župan : Občinska uprava bo pobudo in možnost njene realizacije proučila in o tem seznanila Občinski svet in širšo javnost.

i) Aleksander Reberšek (ustna pobuda oz. vprašanje): Dve naši krajanki, ki sta bili zaposleni v podjetju INDE Vransko nista dobili odpravnine, ko sta šli v pokoj. Ali lahko občina Vransko kakorkoli pomaga, glede na to, da plačujemo najemnino za gasilski muzej (asignacija)?

Župan: Vse je odvisno od likvidacijskega upravitelja in lastnikov firme INDE. V kolikor bi le ti soglašali lahko občina nameni del najemnine ali najemnino v celoti za poplačilo obveznosti do bivših zaposlenih.

j) Aleksander Reberšek (ustna pobuda oz. vprašanje): V želji, da bi se krajani čim več družili, nameravam del svoje podžupanske plače namenit za silvestrovanje v trgu Vransko. Lahko občina zagotovi ozvočenje in postavitev stojnice? Kako se vam ta ideja zdi sploh smiselna?

Župan: V kolikor bi katero od društev, ki v Občini Vransko delujejo v javnem interesu v svoj program uvrstilo tudi organizacijo silvestrovanja na prostem in s tem programom kandidiralo na sredstva, ki jih Občina Vransko na javnem razpisu namenja za sofinanciranje tovrstnih programov bi Občina Vransko to ustrezno ovrednotila in takšno prireditev tudi v tej obliki podprla.

k) Aleksander Reberšek (ustna pobuda oz. vprašanje): Vransko je poznano po številnih zgodovinskih in naravnih znamenitostih, ima pa tudi 7 cerkva. Še posebej zanimiva je cerkev sv. Matere Božje na Čreti s svojo energijsko točko. Bi lahko naredili kaj v smeri turizma in na Čreto pripeljali kakšnega romarja ali turista?

Župan: Občinska uprava bo pobudo in možnost njene realizacije proučila in o tem seznanila Občinski svet in širšo javnost.

l) Aleksander Reberšek (ustna pobuda oz. vprašanje): Tako kot imamo vsakega 17. v mesecu sejem na Vranskem, bi bilo zelo priporočljivo, da bi morda imeli tudi bolšji sejem. Ker je situacija čedalje težja, verjamem, da je veliko družin, ki bi potrebovali kakšna oblačila za otroka, veliko pa je tudi družin, ki imajo oblačila, pa ne vedo kam bi jih dali.

Župan: Občinska uprava bo pobudo in možnost njene realizacije proučila in o tem seznanila Občinski svet in širšo javnost.

m) Aleksander Reberšek (pobuda je bila posredovana pisno in je v celoti objavljena na spletni strani Občine Vransko):

Lokalna cesta Stopnik Zaboršt – Stopniški grad je nujno potrebna sanacije. Največji problem predstavlja plaz, ki se je zgodil na ravnem delu cestišča 100 metrov od stanovanjske hiše Stopnik 11. Cestišče se iz dneva v dan vidno pogreza in grozi, da bo kmalu neprevozno. Zato pozivam odgovorne na Občini Vransko, da si ta plaz ogledajo in se še pred zimo ukrepa. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bodo krajani ostali brez cestne povezave.

Župan: Že 7. 11. 2012 ste bili kot član Občinskega sveta seznanjeni z oceno škode in vpisom plazu v nabor plazov. V soboto, 1. 12. je bil izvršen osnovni geološki pregled plazu. V okviru 12. točke dnevnega reda današnje seje pa je predvidena obravnava in potrditev vrstnega reda sanacije plazov in potrditev stroškov za razširjene geološko geomehanske raziskave s predlogom sanacije. Pogodbeni vzdrževalec lokalnih cest in javnih poti pa je in bo tudi v prihodnje zagotavljal prevoznost tega cestnega odseka.

n) Aleksander Reberšek (pobuda je bila posredovana pisno in je v celoti objavljena na spletni strani Občine Vransko):

Občanom Vranskega je potrebno ponuditi prostor za aktivno preživljanje prostega časa v osnovnih športih, ki jih vsak večji kraj ali Občina ima. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se na Vranskem gradi in se še bo gradilo veliko stanovanj, ki bodo pripeljale številne družine in otroke. Zato prosim da se čim prej začne z aktivnostmi za izgradnjo nogometno – rokometnega in košarkarskega igrišča. Predlagam tudi, da se prijavimo na kakšen razpis na fundacijo za šport.

Župan: Ocenjujem, da je predlagana izgradnja nogometno – rokometnega in košarkaškega igrišča v Občini Vransko v tem času nerealna in nepotrebna. Mnenja sem, da obstaja dovolj površin tako za rekreativno kot tekmovalno dejavnost naših društev, ki delujejo v javnem interesu na področju športa. Vsekakor pa pričakujem, da se na razširjeni seji pristojnega odbora občinskega sveta na katero naj se povabi vse predsednike društev, ki delujejo na področju tekmovalnega in rekreativnega športa v Občini Vransko obravnava stanje športne infrastrukture in pripravite pregled potreb na tem področju.

Izgradnja nogometnega, košarkarskega in rokometnega igrišča Vransko

Občina Vransko
Občina Vransko, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, društva in posamezniki skozi vse leto krajanom ponujajo vrsto prireditev. Dogodki se odvijajo v športni dvorani, kulturnem domu, Schwentnerjevi hiši, cerkvah, knjižnici, nekaj prireditev pa je tudi na prostem oz. pod šotorom. Med največje prireditve sigurno spadajo Vranski poletni večeri in Vransko Summer Night, ki mladim ponudijo sprostitev ob koncu šolanja, krajanom pa sprostitev in možnost za zabavo s priznanimi glasbeniki. V pustnem času množico na Vransko privabi tudi veliki pustni karneval. Tudi na kulturnem področju se odvija vrsto prireditev skozi vse leto. Številni glasbeniki pa nekajkrat na leto obiščejo športno dvorano. Seveda ne smem pozabiti še na prireditve, ki jih organizirajo ostala društva. Program prireditev je tako za krajane zelo zanimiv in poln, lahko rečemo, da vsak najde nekaj zase. Pa vendar v kraju po mojem mnenju nekaj pogrešamo. Od leta 2005 dalje v kraju ni več lige v malem nogometu, ki je imela skoraj 25letno tradicijo, po krajši prekinitvi.

Nogometno – rokometno igrišče (40x20m)
Vransko je bilo vedno nogometni kraj. Tako je v svoji zgodovini vsako poletje na Vranskem igralo nogomet vsaj 12 ekip, ki so tekmovale vsak večer med vikendom od junija do konec avgusta. Poleg tega pa sta bila vsako leto še vsaj dva dvodnevna turnirja (pomladanski in jesenski). Tukaj je bilo prijavljenih vsaj 26 ekip. Na Vranskem smo zelo ponosni na nogometni klub v katerem deluje 85 otrok in mladostnikov, od tega jih je vsaj polovica iz Občine Vransko v starosti od 6 – 18 let. Članov, ki redno igrajo nogomet pa je na Vranskem najmanj 60.

Ulična košarka (28×14)
V košarkarski šoli Vrani Vransko (OŠ) je že okoli 30 vadečih, ki se v poletnih mesecih ne morejo ukvarjati s košarko (pogoji na trenutnem igrišču niso primerni). Po popularnosti in celotni organizaciji turnirjev bo ulična košarka kmalu na nivoju odbojke na mivki Od leta 2004 se v Sloveniji odvijajo uradna državna prvenstva pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije, letos je bilo izpeljano prvo uradno svetovno prvenstvo v Atenah. Prav tako bo leta 2016 ulična košarka kot poskusni šport tudi na OI v Rio (v poletju 2013 bo to 100% potrjeno). Letos je slovenska ekipa končala na prvem mestu na svetovni lestvici (uradno najuspešnejša ekipa v ulični košarki na svetu v letu 2012). Ekipa uličnih košarkarjev iz občine Vransko je v letošnjem državnem prvenstvu med 50 ekipami zasedla 13.mesto in za las zgrešila uvrstitev na finalni turnir najboljših uličarjev v Sloveniji.

Ostale aktivnosti na igriščih
Na asfaltni površini nogometnega igrišča bi lahko bilo začrtano tudi igrišče za tenis, kot je nekoč že bilo, pozimi pa bi to površino s folijo in robovi ter vodo lahko spremenili v drsališče.

Kaj pridobimo
Občina Vransko šteje okoli 2.600 prebivalcev, med katerimi je tudi velik odstotek mladih, ki zaenkrat nimajo možnosti za rekreacijo predvsem v poletnih mesecih na zunanjem asfaltnem igrišču. Imamo športno dvorano, katera pa v poletnih mesecih samuje. Mladi in pa nasploh prebivalci tega dela Občine so zaradi tega dejstva zapostavljeni in v velikih delih tudi depriviligirani za zdravo in predvsem bolj polno izkoriščanje prostega časa. Pojavljati pa so se začela tudi razna shajališča, kjer mladi odvečno energijo sproščajo na drugačne načine (alkohol…) Poleg omenjenega pa so po mojem mnenju krajani tega dela Občine tudi bolj nepovezani, saj nimamo osrednjega mesta namenjenega druženju in športu. Izgradnja igrišča bi bistveno prispevala k povezovanju krajanov. Vedno več ljudi se tega zaveda in vlaga v zdrav način življenja veliko truda. Vzpostaviti ali obdržati dobro fizično kondicijo je postala osnovna naloga vsakega posameznika in moderne družbe. Organizacija turnirjev tako nogometnih kot košarkarskih bi bila super promocija za Občino Vransko. Na Vransko bi se po 25ih letih vrnil nogometni turnir, ki bi trajal celo poletje, krajani bi aktivno preživljali konec tedna z igranjem ali pa samo z navijanjem. Bili bi bolj povezani in več bi se družili. Na Vranskem bi se nekaj dogajalo! Poleg nogometnega turnirja bi v poletnih mesecih imeli tudi poletno ligo v košarki in organizirano vadbo za vso Vransko mladino.

Zaključek in pobuda
Občanom Vranskega je potrebno ponuditi prostor za aktivno preživljanje prostega časa v osnovnih športih, ki jih vsak večji kraj ali Občina ima. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se na Vranskem gradi in se še bo gradilo veliko stanovanj, ki bodo pripeljale številne družine in otroke. Zato prosim da se čimprej začne z aktivnostmi za izgradnjo nogometno – rokometnega in košarkarskega igrišča. Predlagam tudi, da se prijavimo na kakšen razpis na fundacijo za šport.

Odgovori na vprašanja postavljeni na 12.redni seji (30.10.2012)

a) Aleksander Reberšek: V Občini Vransko je še vedno veliko makadamskih cest, ki niso asfaltirane. Naj jih naštejem samo nekaj: cesta proti Lesarji, Koritnik, Plešnik, Polšnarji, Ptic, proti Tešovi čez Brode, čez Videm…Zavedam se, da ima večina teh cest malo število uporabnikov, pa vendar so vsi krajani Občine Vransko in bi bilo prav, da tudi oni pridejo enkrat do asfaltne poti. Kdaj lahko pričakujejo asfalt? Nekatere npr. čez Videm in proti Tešovi čez Brode so zelo pomembne intervencijske in obvozne poti in bi jim bilo potrebno posvetiti posebno pozornost. Cesta čez Videm je pravzaprav edina obvozna in intervencijska pot, v primeru kakršne koli prireditve na trgu. Cesta proti Novak (Koritnik) je v zelo slabem stanju in bi bila potrebna obnove ali da bi vsaj namestili kanale za odvodnjavanje vode.

Župan: Potrebe vsekakor so, proračunskih možnosti za večji obseg rekonstrukcij pa v tem trenutku ni. Trudimo pa se, da so te ceste prevozne in vzdrževane. Glede ceste čez Videm pa trenutno tečeta dva sodna postopka; sodni postopek za ureditev meje in sodni postopek za določitev odškodnine zaradi razlastitve. Dokler postopki niso zaključeni temeljitejše urejanje ceste ni možno.

b) Aleksander Reberšek: Kaj je z urejanjem brežin Podgrajščice in Merinščice. Bregovi se usipajo naprimer pri Slovan in ogrožajo varnost občanov in poplavno ogroženost. Kdaj je bila nazadnje čiščena struga čez trg. Četudi to ni v pristojnosti Občine, mora Občina poskrbeti za varnost svojih Občanov. Je občina poskrbela za vodovarstveno študijo v trgu?

Župan: Urejanje strug vodotokov je v pristojnosti Agencije RS za okolje. Mi redno opozarjamo in zahtevamo posamezne sanacije. Tako smo zahtevali tudi ureditev brežine pri Slovan, nakar smo prejeli odgovor, da je le-to v pristojnosti obrežnega lastnika. To je družba SM Invest, ki je v stečajnem postopku, vendar se stečajni upravitelj ne odziva na naše ponudbe za odkup zemljišča. Rok za sprejem naše ponudbe se izteče čez dober teden, nato bomo v primeru ponovnega neodziva sprožili postopek razlastitve.

c) Aleksander Reberšek: Po trgu Vransko je zelo slab Wi-Fi signal ali pa ga sploh ni. Pred leti so bila za to namenjena sredstva in če se ne motim tudi nekaj denarja s strani EU. Predlagam posodobitev opreme, ki bi zadovoljivo pokrila trg Vransko s signalom.

Župan: Pogodba za petletno obdobje je potekla. V tem času so bili računalniki na e-točki večinoma uničeni. Če ne bo nobenega primernega razpisa, zaradi trenutnih zelo omejenih finančnih zmožnosti ne bomo šli v takšno investicijo. Javne ustanove v občini pa brezžično omrežje imajo.

č) Aleksander Reberšek: Pri gradnji kanalizaciji v Čepljah pri Štiftar Miri je prišlo do vidnih poškodb na stanovanjski hiši v njeni lasti. Zahtevam, da Občina Vransko popravi poškodbe in objekt povrne v prvotno stanje ali oškodovanki plača odškodnino.

Župan: Pri vsaki gradnji nosi odgovornost za gradbišče izvajalec del, ki mora imeti v ta namen gradbišče tudi zavarovano. Zato predlagam, da se gospa z zahtevo obrne na izvajalca del.

d) Aleksander Reberšek: Na avtobusni postaji v Čepljah proti Celju je nastala večja luknja, kjer se asfalt ugreza. Prosim, da se nevarni del še pred zimo sanira, da ne bo nastala škoda še večja.

Župan: Vzdrževalca lokalnih cest in javnih poti v občini Energetiko Vransko d.o.o. bomo obvestili o poškodbi. Sanacija bo izvedena v najkrajšem možnem času.

Odgovori na vprašanja postavljeni na 11.redni seji (18.9.2012)

a) Aleksander Reberšek: Zanima me kako je s stanovanji za mlade družine? Dogaja se namreč, da se mladi ljudje izseljujejo, ker v občini ni primernih stanovanj. Ker ne morejo dobiti kreditov, ne morejo kupiti stanovanj in posledično si ne morejo ustvarit družine. Občina bi morala zagotoviti stanovanja za te mlade družine. Kaj pa je z objektom, kjer je gasilski muzej, bi bila občina pripravljena pod določenimi pogoji zamenjati staro usnjarno, ki je v njeni lasti za ta objekt in tukaj narediti stanovanja?

Župan: Izdana so bila gradbena dovoljenja za dvesto stanovanj – 151 v Brodeh in 49 v Čepljah. Glede na splošno finančno situacijo je žal ostalo samo pri gradbenih dovoljenjih, poznate pa tudi zaplet v Brodeh. Občinska stanovanja so vsa zasedena, imamo pa po popisu v občini cca 110 praznih oz. nenaseljenih stanovanjskih objektov, v fazi sprejemanja pa je tudi OPPN za stanovanjsko območje pri pokopališču, kjer je predvidenih 40-50 novih stanovanj.

b) Aleksander Reberšek: Kako je z ocenjevanjem škode po suši? Kdaj lahko kmetje pričakujejo odškodnino?

Župan: Odgovorim lahko samo glede tistega, kar je v pristojnosti občine. Imenoval sem komisijo, ki je izvedla preliminarno oceno škode za območje celotne občine. Ugotovila je, da je poškodovanost kultur 30-70%, odvisno pač od lege in še nekaterih drugih dejavnikov. Sedaj pa čakamo na sklep ministrstva, na podlagi katerega bomo lahko izvedli ocenjevanje škode za vsako posamezno kmetijo, na MID natančno. Zagotovim lahko, da bo Občina opravila vse potrebno za ocenitev škode, ne vem pa kdaj in po kakšni dinamiki bodo škode po sprejetem sanacijskem programu izplačane.

c) Aleksander Reberšek: Že nekaj časa se v naši Občini zadržuje medvedka z dvema mladičema.
Ker je varnost krajanov sigurno na prvem mestu me zanima kaj lahko občina stori, da zaščiti občanke in občane?

Župan: V tem primeru ne veliko. Upravljanje z zvermi ni v pristojnosti občine, ampak Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Lahko le obljubim, da bomo vprašanje posredovali naprej. Iz Skupnosti občin Slovenije pa smo prejeli v vednost predlog sprememb uredbe o ravnanju z rjavim medvedom, ki sem ga tudi posredoval in ki predvideva način odvzema osebkov, ker je po mnenju nekaterih rjavega medveda v Sloveniji preveč, kar verjetno velja tudi za območje občine Vransko. Po informacijah lovske družine naj bi se na območju občine namreč zadrževalo 5-7 medvedov, k sreči pa zaenkrat operiramo le s sledmi in slikami in še ni prišlo do kakšnega bližnjega srečanja s človekom ali povzročanja škode.

Ad7: Letna programa športa za leti 2013 in 2014

Obrazložitev točke poda župan. V nadaljevanju predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Nataša Juhart predstavi pozitivno mnenje pristojnega odbora. Sledi razprava tekom katere Aleksander Reberšek predstavi pobudo za ureditev odbojkarskega igrišča na mivki v okolici Športne dvorane Vransko oz. uvrstitev le-tega v letni program športa. Župan predlaga, da se do predloga opredeli še pristojni odbor Občinskega sveta skupaj s športnimi društvi v občini in se letni program športa potem eventualno dopolni.

Odgovori na vprašanja, postavljeni na 10.redni seji (24.7.2012)

a) Aleksander Reberšek: Lastniki podjetja Inde so sprejeli sklep o likvidaciji oktobra 2010. Prodajajo komplet zemljišče s stavbami za 1.350.000,00€. Bivši zaposleni so nezadovoljni, ker pričakujejo odpravnine, plače in nagrade. Ker so se v javnosti razširile govorice, da Občina Vransko blokira prodajo premoženja INDE smo se pred dobrim tednom dni na sestanku sestali predsednik sindikata g.Čater, Stečajni upravitelj g. Kocjančič, zadnji šef uprave g.Hirci, bivši zaposleni v podjetju INDE, g. župan in jaz. Ugotovili smo, da so bivši zaposleni izrazili nezadovoljstvo z dolgotrajnim postopkom likvidacije in zahtevali poplačilo zaostalih obveznosti. Bojim se, da bodo delavke in delavci izigrani, tako kot je to praksa v Sloveniji. Poleg tega pa sprašujem, glede na to, da je Občina lastnik stare usnjarne, kaj lahko Občina naredi za čimprejšnji razplet likvidacijskega postopka in čimprejšnjo oživitev tega proizvodnega obrata.

Župan: Glede na višino dolgoročnih obveznosti in vrednost premoženja je interes večinskih lastnikov pri likvidaciji jasno viden. V dveh letih od začetka postopka likvidacije se ni nič premaknilo, niti niso preverili lastništva, da bi ugotovili, da je stara usnjarna v lasti Občine Vransko. Zakon nas zavezuje h gospodarnemu ravnanju in ne dovoljuje, da bi občinsko lastnino neodplačno prenesli na drugega lastnika. Zagotavljam pa, da Občina Vransko ni tista, ki bi ovirala prodajo, saj je v našem interesu, da bi poslovna dejavnost v teh prostorih ponovno zaživela. Interesenti za nakup se javljajo in mi jih redno napotujemo na likvidacijskega upravitelja, od sestanka z vsemi vpletenimi pred slabima dvema tednoma pa je prodaja objavljena tudi na naših spletnih straneh. Občina Vransko je za potrebe INDE d.d. zgradila tudi most in uredila dovozno cesto, v drugi etaži Soršakove hiše pa je leta 2000 postavila muzejsko zbirko, da bi na ta način preko najemnine pomagala podjetju. Ker tedanja uprava ni pokazala interesa za prodajo zemljišča, na katerem se nahajata most in cesta, smo sklenili zgolj služnostno pogodbo. Trenutno pa je v teku postopek prenosa opuščene struge Podgrajščice v last Občine Vransko (sedaj kot območje voda v lasti Republike Slovenije). Na že omenjenem sestanku smo se zato dogovorili, da bomo po izvedenem postopku likvidacijskemu upravitelju ponudili menjavo tega zemljišča, ki poteka znotraj kompleksa, z zemljiščem na katerem sta most in cesta ter potjo za dostop do naravne plezalne stene. Obstaja tudi opcija zamenjave ostalega premoženja. Vendar pa so vsi vzvodi v rokah likvidacijskega upravitelja in lastnikov. Na sestanku smo se dogovorili tudi, da bodo likvidacijski upravitelj in pooblaščena nepremičninska agencija preučili možnosti za prodajo kompleksa po sklopih (stara usnjarna, konfekcijska hala, Soršakova hiša). Po mojem mnenju bodo namreč za takšno ceno (1.350.000,00 EUR) težko našli kupca za celoten kompleks.

b) Aleksander Reberšek: Glede na zadnje dogodke sprašujem, ali obstaja možnost, da bi Hrastovec Lojza nastanili v domu za starejše na Vranskem?

Župan: Ko bo Alojz Hrastovec izpolnjeval pogoje za domsko varstvo, bo Občina Vransko izpolnila svoje zakonske obveznosti. Ta ocena pa je seveda odvisno od socialne in zdravstvene službe.

c) Aleksander Reberšek: Prodaja prostorov zdravstvenega doma je v javnosti požela nekaj nejevolje med občani. Prepričan sem, da sem glasoval za dobro ljudi in dobro Občine Vransko. Glede na to, da javnost ne razpolaga z vsemi podatki prosim, če lahko razložite nekaj osnovnih dejstev, zakaj je bilo dobro, da smo ambulanto prodali. Sploh kar se tiče najemnine, kdo jo je pobiral in kam je šel denar od prodaje prostorov. Pri tem naj spomnim, da je s prodajo začel že prejšnji občinski svet.

Župan: Na to temo je potekala široka in temeljita razprava, zato nimam več kaj dodati. Posnetka seje pristojnega Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami z dne 6. 4. 20111, ki je obravnaval vlogo ge. Javorsky Potočnik in Občinskemu svetu predlagal, da sprejme sklep o začetku postopka odprodaje, in seje Občinskega sveta, ki je sprejel sklep o odprodaji dne 4. 10. 2011 pa sta na voljo na Občini.

č) Aleksander Reberšek: V nemskem mestu Andernach ob Renu je nastal projekt “Vrt za vsakogar”, kjer si meščani lahko brezplačno naberejo bio-zelenjavo. Ozelenjujejo oz. obogatijo vse mestne površine z zelenjavo, rožami, zelišči. Pomagajo prostovoljci, tam delajo tudi brezsposelni, ki jih plačujejo po programu, delo za 1 €. Bi kaj takega bilo možno narediti tudi na Vranskem ali razpolaga Občina s kakšnimi kmetijskimi površinami, ki bi bile primerne za to dejavnost?

Župan: Po zakonu občina ne more imeti v lasti kmetijskih zemljišč. Poleg tega ocenjujem, da živimo na tako kmetijskem območju, da lahko vsak, ki želi poskrbeti za svojo samooskrbo, to tudi stori oz. si uredi vrt. Smo se pa skupaj z OŠ Vransko – Tabor odločili urediti vrt za potrebe osnovne šole in edukacije učencev o potrebnosti samooskrbe gospodinjstev.

Odgovori na vprašanja, postavljeni na 9.redni seji (17.4.2012)


b) Aleksander Reberšek: Predlagam, da občinski svetniki sprejmemo pobudo proti spremembi oz. skrajšanju sedanjega obratovalnega časa poslovalnice Pošte na Vranskem in da se le-ta posreduje Pošti Slovenije.
Sledi razprava, v kateri sodelujejo Aleksander Reberšek, Janez Lencl, Justin Sedeljšak in župan.
Razpravi sledi glasovanje: 9 glasov ZA sprejem pobude

Sklep št. 151
Občinski svet občine Vransko nasprotuje spremembi oz. skrajšanju delovnega časa poslovalnice Pošte Slovenije na Vranskem ter poziva Pošto Slovenije, da v poslovalnici na Vranskem ohrani nespremenjen delovni čas.

c) Aleksander Reberšek: Glede na finančno krizo in brezposelnost, ki je prisotna v številnih družinah predlagam, da Občina Vransko pripravi pravilnik o merilih in postopkih za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v vrtcu v višini 100 EUR na otroka.

Župan: Takšne pravilnike sprejemajo tiste občine, ki ne morejo zagotoviti prostora v vrtcih za vse otroke. Mi imamo prostora v vrtcu dovolj in v primeru težke socialne situacije so starši popolnoma oproščeni doplačila ekonomske cene vrtca. Zato menim, da sprejemanje takšnega pravilnika ni potrebno.
Sledi razprava, v kateri sodelujejo Janez Lencl, Vladimir Rančigaj, Ivan Kokovnik, Aleksander Reberšek in župan. Po končani razpravi Aleksander Reberšek pobudo umakne.
č) Aleksander Reberšek: Na 5. redni seji Občinskega sveta je bil sprejet sklep, da bo Občina Vransko sofinancirala izgradnjo odbojkarskega igrišča na Limovcah v višini 3.000,00 EUR. Del sredstev (cca 2/3) je bil Klubu mladih Limovce že nakazan, del pa še ne. Zanima me, ali se bo lahko nakazilo izvedlo v doglednem času, da bo mogoče izgradnjo igrišča zaključiti še pred začetkom sezone odbojke na mivki?
Župan: Pogodbene obveznosti bodo pravočasno izpolnjene.

d) Aleksander Reberšek: V Čepljah nad mlekarno so stoli v zelo slabem stanju. Zanima me, ali bi lahko Občina Vransko zagotovila cca 15 stolov?
Župan: Stoli v mlekarni so res v zelo slabem stanju. Preverili bomo, kje bi lahko dobili primerne stole.
V razpravo se vključi Vladimir Rančigaj, ki pove, da Društvo upokojencev Vransko razpolaga s primernimi stoli ter da so jih pripravljeni odstopiti.

Odgovori na vprašanja, postavljeni na 8.redni seji (14.2.2012)

b) Aleksander Reberšek: Predlagam, da se občinski svetniki in ostali prejemniki sejnin odpovemo izplačilu ene sejnine v korist Dejana Grilja.

Glasovanje: 11 glasov ZA

Sklep št. 129

Občinski svetniki občine Vransko se v korist Dejan Grilja odpovedo izplačilu ene sejnine. Bruto znesek ene sejnine za vseh enajst članov Občinskega sveta
v višini 1.440,23 EUR se nakaže Dejanu Grilju kot prispevek za nakup bionskih protez.

Odgovori na vprašanja, postavljeni na 7.redni seji (13.12.2011)

- g. Reberšek: Od nekaterih podjetnikov in tudi fizičnih oseb, ki poslujejo z Občino Vransko, sem dobil
informacijo, da še vedno čakajo na plačila. Ali to drži?

Župan: Odgovorim lahko samo na konkretna vprašanja. Sicer pa prosim, da se s podatki o tem, kdo
čaka na plačilo, obrnete na Nadzorni odbor.

- g. Reberšek: Ali bi bilo mogoče pripraviti strategijo gospodarskega razvoja občine v industrijskih
conah, s katero bi se določile prioritete in s katero bi se občina čim bolj približala potencialnim
investitorjem, kakor je bilo to npr. storjeno v občini Komenda?

Župan: Vse to je že narejeno. Strategija gospodarskega razvoja občine je obvezna sestavina
občinskega prostorskega načrta, ki je bil sprejet leta 2008. Potencialnim investitorjem nudimo vse, kar
je v naši moči. Še vedno pa smo tudi najcenejši kar se tiče komunalnih prispevkov in nadomestil za
uporabo stavbnega zemljišča.

Odgovori na vprašanja, postavljeni na 6.redni seji (4.10.2011)

Reberšek Aleksander:

- ali je Občina Vransko glede na visoko zadolženosti počrpala vsa možna razpoložljiva sredstva na javnih razpisih za financiranje izgradnje večnamenske športne dvorane Vrana Vransko?
Župan: Da, počrpali smo vse možne vire za sofinanciranje VŠD s strani države.

CELOTNO VPRAŠANJE:

Na spletni strani ministrstva za finance sem našel podatek, da je Občina Vransko glede na zadolženost prebivalca v samem vrhu in sicer na 6 mestu od 210 Slovenskih Občin.
Višina skupnega dolga na prebivalca znaša 1.071,34€ (na dan 31.12.2010)
Pred nami so samo še Občina Solčava, Gornji Petrovci, Kostel, Koper in Šalovci.
Po podatkih ministrstva za finance ima Občina Vransko več dolga, kot znaša njen letni prihodek.

Občina / Število prebivalcev / Višina skupnega dolga na prebivalca

1. Solčava 542 1.540,59

2. Gornji Petrovci 2.265 1.323,21

3. Kostel 673 1.252,14

4. Koper 50.178 1.149,71

5. Šalovci 1.655 1.097,74

6. Vransko 2.615 1.071,34

Več kot očitno je, da je to posledica izgradnje večnamenske dvorane na Vranskem.

Sam osebno sem vedno podpiral izgradnjo takšne telovadnice oz. večnamenske dvorane, ki nudi številne priložnosti za sproščanje in športanje učencem, številnim krajanom in ostalim obiskovalcem. Nenazadnje je telovadnica prinesla tudi nekaj delovnih mest in popestrila kulturno dogajanje na Vranskem.

Ministrstvo za šolstvo in šport je prav gotovo imelo takrat finančna sredstva in tudi razpis za sofinanciranje športne infrastrukture.

Zanima me, če ste počrpali vsa možna sredstva, ki so bila na voljo?

Dejstvo je, da smo preveč zadolženi in ni denarja za druge večje projekte in razpise in tako bo še nadaljnjih 15 let. Rad bi, da se Občane Občine Vransko s tem seznani, da ne bodo od nas pričakovali, da bomo gradili gradove v oblakih, ker svetniki v tem mandatu nismo krivi za odločitve prejšnjega Občinskega sveta oz. nismo krivi, da smo podedovali takšno finančno stanje.

Odgovori na vprašanja, postavljeni na 5.redni seji (21.6.2011)

1. Aleksander Reberšek (pisno)

- zakaj se Francu Grabnar ni naredila mulda ob hiši kot je bilo dogovorjeno, zahteva ureditev?

Župan: mulda se bo uredila, dela še niso zaključena, prevzema del še ni bilo; izvajalec je opravil strojna dela, ročna dela se bodo še izvajala.

- delavci Nivoja zaključujejo dela v Čepljah; v kolikor niso uredili odvodnjavanja od Farčnika do Cestnika prosim, da občina zahteva ureditev.

Župan: Zagotovi, da bo stvar urejena.

- Občina je na spletni strani in na Zavodu za zaposlovanje objavila javni razpis za Svetovalca za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo. Zakaj dodatno zaposlovanje?

Župan: Ne gre za dodatno zaposlovanje, gre za zaposlitev uslužbenca, ki je sedaj zaposlen za določen čas; javni natečaj je po Zakonu o javnih uslužbencih obvezen.

- na slavnostni seji se mu ni zdelo najbolj primerno izpostavljanje prejšnjega občinskega sveta in da so bile vse ključne zadeve že takrat sprejete; torej je zdajšnji občinski svet samo zato, da odplačuje dolgove zaradi njihovih odločitev, nov obč. svet pa zaradi zadolženosti ne more sprejemati nujnih investicij (asfaltiranje Vransko –Prapreče-Vologa in ceste proti Lesarju)

Župan: moj govor na slavnostni seji je praviloma vedno vezan na aktivnosti preteklega obdobja in ve se, da je bilo lani volilno leto in je razumljivo, da je bil dobršen del mojega nagovora namenjen preteklemu mandatu. Tudi priznanja, ki se podeljujejo na slavnostni seji, se navezujejo na aktivnosti in zasluge posameznikov in društev za preteklo obdobje (enega ali več let).

Odgovori na vprašanja, postavljeni na 4.redni seji 15.3.2011

- g. Aleksander Reberšek: Ali bi bilo mogoče urediti cesto pod Vinogradi v Čepljah, do Štiftarja?
Župan: Težava je v tem, da je odkupljene le približno 2/3 ceste in sicer do parcele Rovan. Potrebno bi bilo odkupiti še preostanek, za kar pa je potrebno soglasje lastnikov.

- Aleksander Reberšek: Ali bi bilo mogoče na nekaterih mestih prekiniti jekleno varnostno ograjo v Čepljah?
Župan: »Sestanek, ki je bil na to temo obljubljen, je bil naknadno odpovedan s strani g. Pejanoviča, ko je izvedel, kaj bo tema sestanka. Njegove navedbe so bile, da preko zapisanega v zapisniku s predhodnega sestanka ne more iti, tj. da brez ukinitve kategorizirane ceste ograje ni možno umikati. Ta zapisnik poznaš, ker si bil na tem sestanku in veš kakšno je stališče DRSC-ja.«

- Aleksander Reberšek: Ali bi bilo mogoče urediti cesto za Bolsko, pri Kladnikovem kozolcu?
Župan: V tem primeru gre za poljsko pot in občina ne more urejati vseh poljskih poti v občini. Kljub temu bo ta pot v kratkem posuta z drobljencem, ki bo na voljo po pričetku izgradnje kanalizacije v Čepljah, če bodo lastniki poti to dovolili.

Odgovori na vprašanja, postavljeni na 3.redni seji 15.2.2011

Aleksander Reberšek: 1. zdrav način življenja in športa: predlaga nakup defibratorja AED ter namestitev v športni dvorani;
Odgovor župana: predlog je vložen ob pravem času, ob sprejemu proračuna; pripraviti je potrebno uravnotežen predlog v času javne obravnave:

Aleksander Reberšek: 2. najemnina telovadnice za šport je v redu, najemnina oz. uporaba telovadnice za prireditve pa je odločno previsoka; odg. cene niso v pristojnosti obč. sveta, pač pa cene določa Svet javnega zavoda za kulturo , turizem in šport;
Zaključek: pobuda se odstopi ZKTŠ, ki pripravi pisni odgovor do naslednje seje;

Odgovori na vprašanja, postavljeni na 2.redni seji 17.01.2011

5. Aleksander Reberšek vpraša kdaj bodo izplačana sredstva po javnem razpisu za kmetijstvo 2010 – pogodba je določala da predvidoma do 31.12.2010?
Župan odgovori: Pogodbeno določilo je bilo dejansko tako formulirano, saj je bilo pričakovati finančne in likvidnostne težave zaradi vse globlje krize. Nerealizirane obveznosti do prejemnikov sredstev so zato vključene v proračun za leto 2011 in bodo izplačane v tekočem letu.

6. Aleksander Reberšek vpraša zakaj se ne orje do stanovanjske hiše Grabner Stanke Čeplje 15?
Župan Odgovori:Samo prvi del dovozne ceste do omenjenih stanovanjskih objektov je v lasti Občine Vransko, naprej je dovoz speljan preko privatnih zemljišč in dvorišč do stanovanjskih objektov; v kolikor se pridobijo soglasja lastnikov zemljišč po katerih dovozna pot poteka, bo Občina Vransko izvajalcu zimske službe naročila pluženje tudi tega dovoza.

7. Aleksander Reberšek poda pobudo za odstranitev grmovja ob ograji na mostu čez Bolsko v Čepljah.
Odgovor Župana: Odstranitev grmovja je naročena pri vzdrževalcu cest in javnih površin.

8. Aleksander Reberšek vpraša koliko je občina Vransko zadolžena/prebivalca in zakaj?
Župan odgovori:Občina Vransko ima obveznosti iz naslova najema dolgoročnih kreditov v višini nekaj več kot 2,5 mio EUR. S tem denarjem je bil izveden odkup večnamenske športne dvorane, šolskega prostora z zunanjo ureditvijo in potrebno infrastrukturo, o čemer je odločal občinski svet. Občina obveznosti redno servisira, obveznosti odplačila glavnice in obresti so zajete v osnutku proračuna za leto 2011. Ministrstvu za finance redno kvartalno poročamo o zadolženosti. To poročilo bo svetnikom posredovano do naslednje seje in bo odslej objavljeno tudi na spletnih straneh Občine Vransko.

Odgovori na vprašanja, postavljeni na 1.izredni seji 15.11.2010

- g. Reberšek: Kdaj se bo začela izgradnja MČN Prekopa in kanalizacije Prekopa, Stopnik, Čeplje?
Župan: Izgradnja se bo začela, ko bo podpisana pogodba za sofinanciranje s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVRL). 11. novembra smo namreč prejeli sklep o sofinanciranju projekta iz namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko. Izvedba prvih priključkov bo mogoča predvidoma leta 2011.

- g. Reberšek: Kako je s prekategorizacijo oz. ukinitvijo JP 992811 Čeplje-Rojšek, o kateri je bilo govora na sestanku z DRSC-jem prejšnji teden?
Župan: Na sestanku je DRSC zagotovil, da bo v roku enega meseca pripravil predlog na to temo, tako da je potrebno počakati na njihov predlog. Seveda pa bodo morali svoje mnenje o tem podati tudi krajani Čepelj in Prekope na zboru občanov.

- g. Reberšek: Kdaj bodo zamenjane vodovodne cevi v Čepljah? Ali je res, da so tukaj še vedno vgrajene azbestne cevi?
Župan:V Čepljah so vgrajene kovinske cevi, ki pa se bodo menjale hkrati z izgradnjo kanalizacije.

Azbestne cevi v Občini Vransko – 15.12.2010

- g. Reberšek: Ali namerava občina sanirati pot pri Kladnikovem kozolcu za Bolsko?
Župan: Gre za nekategorizirano poljsko pot, katere občina ni dolžna sanirati, kljub temu pa je že dogovorjena sanacija zadnje tretjine poti z asfaltnim rezkancem .

- g. Reberšek: Je potok, ki teče skozi Čeplje v zasebni lasti oz. kdo je pristojen za njegovo čiščenje?
Župan: Potok je v lasti obrežnih lastnikov in v skladu z Zakonom o vodah so lastniki pristojni za njegovo urejanje, čiščenje itd. V sklopu izgradnje avtoceste nam ga je uspelo do neke mere urediti, sicer pa je potok sedaj poln fekalnih odplak. Pričakujemo, da bo problem rešen z izgradnjo kanalizacije.

- g. Reberšek: Se bo v času izgradnje kanalizacije v Čepljah razmišljalo tudi o izgradnji pločnika in javne razsvetljave, predvsem na kritičnih točkah, npr. pri mostu?
Župan: Predlog o izgradnji pločnika je bil krajanom Čepelj že posredovan, vendar pa so bili odzivi nanj zelo različni. Kar se tiče javne razsvetljave so trenutno v vasi tri luči, dve pa sta bili demontirani, ker sta bili večkrat poškodovani. Vse je odvisno od želja krajanov. Največji problem pri tem pa bo gotovo lastništvo zemljišč, saj je lokalna cesta odkupljena samo v delu od križišča z regionalno cesto do Žnidarjeve kapele.

Komentarji