Občinski svetnik


Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih pristojnosti občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte, prostorske in druge plane razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta, nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta, imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače določeno, imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin in odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine. Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta. Ustanovi lahko tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Kot svoja posvetovalna telesa lahko z odlokom ustanovi tudi krajevne, vaške ali četrtne odbore.

Občinski svet Občine Vransko šteje enajst članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta in opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2010

V občinski svet Občine Vransko je bilo 10.10.2010 izvoljenih:

5 svetnikov N.Si,
4 svetniki SLS,
1 svetnik SDS in
1 svetnik SD.

 

rezultat volitev 2010

 

 

Aleksander Reberšek je bil 15.marca 2012 imenovan za podžupana Občine Vransko.

novi tednik 001

 

GALERIJA

Komentarji