Aleksander Reberšek imenovan za podžupana Občine Vransko

profilna FB1
Pozdravljeni !
V prilogi vam posredujem sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko. Prav danes sem bil s strani vladne službe ponovno opozorjen na zakonsko obveznost imenovanja podžupana. Dejstvo je, da je imenovanje podžupana obvezno in zato sem se tudi odločil za ta korak. V prvem odstavku 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi je nedvoumno zapisano, da ima občina najmanj enega podžupana.
Pri izboru sem upošteval naslednje:
- da je imenovani podžupan vodja največje skupine svetnikov  izvoljenih na lokalnih volitvah 2010 .
- da je narava njegovega dela takšna, da mu omogoča izvajanje nalog podžupana.
- da sta njegovo dosedanje politično in družbeno delovanje in angažiranost dobra popotnica za  uspešno izvajanje nalog podžupana.
- da menim, da bo njegovo delovanje na področju družbenih dejavnosti, športa , kulture,  društev in dela z mladimi zapolnilo vrzel v dosedanjem delovanju Občine Vransko.
Vse ostalo je razvidno iz priloženega sklepa.
Lep dan
Franc Sušnik
Župan
33.a člen
Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan. Če ima občina več podžupanov pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je župan razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.
(Vransko, 15.marec 2012)
 big_novi tednik 001

Komentarji